Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet

Tieto Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2016 oli 76 555 412,00 euroa ja osakkeiden määrä 74 109 252.

Tiedon osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja niiden kirjanpidollinen vasta-arvo on yksi euro. Tiedon osakkeet noteerataan NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen osake oikeuttaa yhtä suureen osinkoon ja yhteen ääneen. Tiedon yhtiöjärjestys sisältää yhtiökokousta koskevan äänestysrajoituksen, jonka mukaan kukaan ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä viidesosalla yhtiökokouksessa edustettuina olevista äänistä.  Yhtiöjärjestys löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.tieto.fi/sijoittajille.

Osakkeenomistajat ja omien osakkeiden omistus

Vuoden 2016 lopussa yhtiöllä oli 26 029 rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa. Suomen ja Ruotsin arvopaperikeskusten rekisterien mukaan suomalaiset sijoittajat omistivat Tiedon osakkeista 36,9 % ja ruotsalaiset 3,0 %. Suomessa ja Ruotsissa oli yhteensä 24 408 yksityissijoittajaa, ja he omistivat 13 % Tiedon osakkeista.

Hallituksen jäsenet ja yhtiön toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat 31.12.2016 yhteensä 0,16 % osakkeista ja äänistä. He eivät omistaneet arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjä optio-oikeuksia. Toimitusjohtaja on mukana myös Tiedon pitkän aikavälin osakekannustinohjelmissa 2015 ja 2016, joka maksetaan osittain Tiedon osakkeina. Koska näihin kannustimiin liittyvien lisäosakkeiden määrä riippuu yhtiön osakkeen hinnasta mahdollisena toimitusajankohtana, ne eivät sisälly yllämainittuihin lukuihin. Lisäksi hänelle myönnettiin 4 256 osaketta perustuen osakepohjaiseen palkitsemisohjelmaan, joka oli voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Nämä osakkeet luovutettiin 9.1.2017. Tieto ei ole laskenut liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja.

Tiedolla on kolme pitkäaikaista osakkeenomistajaa, jotka omistavat yli 10 % osakkeista: Cevian Capital Partners Ltd, Solidium Oy ja Silchester International Investors LLP. Viimeisimmän tiedon mukaan 31.8.2016 Cevian Capital Partners Ltd omisti 11 066 684 osaketta eli 14,9 % Tiedon osakkeista ja äänistä. Solidium Oy omisti 10,0 % Tiedon osakkeista 31.12.2016. Perustuen 23.6.2015 tehtyyn ilmoitukseen Silchester International Investors LLP:n omistus Tiedosta oli 7 401 027 osaketta eli 10,0 % osakkeista ja äänistä.

Tieto ei ole tietoinen osakassopimuksista tai ristiinomistuksista, jotka rajoittaisivat kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden määrää. Koska yhtiön optio-ohjelmat ovat päättyneet, osakkeiden voidaan katsoa olevan 100 %:sti kaupankäynnin kohteena lukuun ottamatta yhtiön omistamia omia osakkeita.

Vuoden 2016 lopussa Tieto tai sen tytäryhtiöt omistivat yhteensä 411 682 omaa osaketta eli 0,6 % osakkeista ja äänistä. Maaliskuussa Tiedon hallitus päätti suunnatusta osakeannista liittyen Tiedon pitkän aikavälin osakekannustinohjelman palkkion maksuun. Osakeannissa 53 402 Tiedon omistamaa omaa osaketta siirrettiin vastikkeetta ohjelmaan osallistuville johtoryhmän jäsenille. Vuoden lopussa liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä pois lukien yhtiön omistamat omat osakkeet oli 73 697 570.

Osakekannustinohjelmat

Vuonna 2015 Tiedon hallitus hyväksyi kaksi osakepohjaista kannustinjärjestelmää: Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015. Vuonna 2016 hyväksyttiin kaksi uutta järjestelmää: Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2016 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2016.

Näiden kannustinjärjestelmien perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuosina 2018 (vuoden 2015 järjestelmä) ja 2019 (vuoden 2016 järjestelmä) osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän puitteissa palkkioina toimitettavat osakkeet koostuvat markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista. Tämän vuoksi kannustinjärjestelmillä ei ole osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta. Kannustinjärjestelmien 2015 ja 2016 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 960 000 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen rahana maksettavan osuuden).

Vuonna 2014 perustettu osakepohjainen kannustinohjelma päättyi vuoden 2016 lopussa. Järjestelmän pohjalta yhteensä 25 555 osaketta maksettiin palkkioina 9.1.2017. 

Tiedolla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia sen jälkeen kuin 2009C-optioiden merkintäaika päättyi 31.3.2016. Yhteensä 99 299 osaketta merkittiin kaupparekisteriin vuoden aikana merkintöjen pohjalta. 

Tiedon kannustimet on kuvattu yksityiskohtaisemmin osoitteessa www.tieto.com/investors

Hallituksen valtuudet

Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita siten, että hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 7 200 000 eli noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta lukumäärästä. Valtuutusta on tarkoitus käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen.

Kurssikehitys ja vaihto

Vuoden 2016 aikana Tiedon osakkeita vaihdettiin 864,6 milj. eurolla (34 827 778 osaketta) Helsingissä ja 412,9 milj. kruunulla (1 802 382 osaketta) Tukholmassa.  Vaihdettujen osakkeiden määrä vastasi 49 %:a liikkeeseen lasketuista osakkeista. NASDAQ Helsingissä osakkeen vuoden 2016 volyymipainotettu keskikurssi oli 24,83 euroa. Vuoden lopussa kurssi oli 25,92 euroa. Ylin kaupantekokurssi oli 28,47 euroa ja alin 22,20 euroa. Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 1 920,9 (1 829,5) milj. euroa. Yhtiön osakekurssi nousi vuoden aikana Helsingissä 5 % ja Tukholmassa 10 %. Samaan aikaan OMX Helsinki -indeksi nousi 4 % ja OMX Stockholm -indeksi 6 %. NASDAQ Helsingin ja Tukholman lisäksi Tiedon osakkeella käydään kauppaa monenkeskisillä markkinapaikoilla (MTF). Osake oli kaupankäynnin kohde ainakin seuraavissa: Chi-X, Turquoise ja BATS Europe. Yhteensä näillä markkinapaikoilla vaihdettiin 13 019 928 Tiedon osaketta eli noin 26 % kaupankäyntivolyymista.

Lisätietoja Tiedon osakkeesta ja osakkeenomistajista löytyy Tiedon verkkosivuilta osoitteesta www.tieto.fi/sijoittajille.

OSAKEINFORMAATIO
 
  2016 2015 2014 2013 2012
Osakkeiden lukumäärä          
Osakkeiden lukumäärä 74 109 252 74 009 953 73 675 903 73 132 367 72 377 213
Ulkona olevat osakkeet 1)          
Vuoden lopussa 73 697 570 73 544 869 73 165 084 72 590 573 71 823 513
Keskimäärin 73 660 433 73 426 563 72 944 228 72 369 221 71 659 278
           
Osakepääoma tilikauden lopussa, euroa 76 555 412 76 555 412 76 555 412 76 555 412 75 952 174
           
Osakekohtaisia tunnuslukuja          
Voitto/osake, euroa          
Laimentamaton 1,46 1,23 0,48 0,86 0,41
Laimennusvaikutuksella oikaistu 1,46 1,23 0,48 0,86 0,41
Oma pääoma/osake, euroa 6,62 6,57 6,44 7,08 7,30
           
Kurssikehitys ja vaihto          
NASDAQ Helsingissä          
Ylin vaihtokurssi, euroa 28,47 25,00 22,64 18,43 15,78
Alin vaihtokurssi, euroa 22,20 19,98 16,15 14,20 11,01
Tilikauden keskikurssi, euroa 24,83 22,48 19,45 16,09 13,53
Pörssivaihto, kpl 34 827 778 37 041 013 28 085 320 26 657 716 38 797 365
Pörssivaihto, % 47,0 50,0 38,1 36,5 53,6
           
NASDAQ Tukholmassa          
Ylin vaihtokurssi, kruunua 275,90 246,10 207,90 155,00 139,50
Alin vaihtokurssi, kruunua 205,70 183,00 142,10 123,00 97,55
Tilikauden keskikurssi, kruunua 229,09 210,32 177,45 140,05 119,50
Pörssivaihto, kpl 1 802 382 1 802 615 3 138 593 1 511 176 4 635 237
Pörssivaihto, % 2,4 2,4 4,3 2,1 6,4
           
Markkina-arvo, milj. euroa 1 920,9 1 829,5 1 584,8 1 202,3 1 077,7
           
Osingonjako          
Osingonjako, 1 000 euroa 101 001 99 290 95 177 65 369 59 709
Osinko, nimellinen, euroa 1,37 1,35 1,30 0,90 0,83
Osinko, % tuloksesta 93,8 109,8 270,8 104,7 202,4
           
Osakekurssiin suhteutettuja tunnuslukuja          
NASDAQ Helsingissä          
Hinta/voitto -suhde (P/E) 18 20 45 19 36
Osinko suhteessa ostokurssiin tilikauden päättyessä, % 5,3 5,5 6,0 5,5 5,6
NASDAQ Tukholmassa          
Hinta/voitto -suhde (P/E) 18 20 45 19 36
Osinko suhteessa ostokurssiin tilikauden päättyessä, % 5,3 5,5 6,0 5,4 5,6
           
Osakkeen kurssikehitys ja vaihto, Helsinki
Osakkeen kurssikehitys ja vaihto, Tukholma
Osinko / osake, euroa
Markkina-arvo, milj. euroa
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2016 Osakkeet %
1 Cevian Capital *) 11 066 684 14,9
2 Solidium Oy 7 415 418 10,0
3 Silchester International Investors LLP **) 7 401 027 10,0
4 Swedbank Robur rahastot 2 130 655 2,9
5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 419 183 1,9
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 838 648 1,1
7 Valtion Eläkerahasto 673 000 0,9
8 Folketrygdfondet 570 000 0,8
9 Danske rahastot 560 172 0,8
10 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 541 345 0,7
  10 suurinta osakkeenomistajaa 32 616 132 44,0
  - joista hallintarekisteröityjä 20 598 366 27,8
       
  Hallintarekisteröidyt 25 073 277 33,8
  Muut 16 419 843 22,2
  Yhteensä 74 109 252 100,0
       
Perustuu Euroclear Finland Oy:n ja Euroclear Sweden AB:n omistajarekistereihin.
Osakkeenomistajat sektoreittain
Osakkeiden määrä Osakkeenomistajat Osakemäärä
  Lkm % Lkm %
1 - 100 5 901 36,5 337 544 0,5
101 - 500 6 540 40,4 1 723 675 2,3
501 - 1 000 1 842 11,4 1 418 945 1,9
1 001 - 5 000 1 580 9,8 3 405 237 4,6
5 001 - 10 000 162 1,0 1 148 563 1,5
10 001 - 50 000 99 0,6 2 223 579 3,0
50 001 - 100 000 24 0,1 1 744 541 2,4
100 001 - 500 000 26 0,2 5 478 877 7,4
500 001 - 9 0,1 56 617 731 76,4
Osakepääoman muutokset
(1 osake = 1 ääni)
Osakkeita Osakepääoma, euroa
     
Yhteensä 31.12.2006 75 841 462 75 841 462
Omien osakkeiden mitätöinti, rekisteröity 2007 1 883 350 0
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2007 61 61
Omien osakkeiden mitätöinti, rekisteröity 2008 1 935 000 0
Yhteensä 31.12.2011 72 023 173 75 841 523
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2012 354 040 110 651
Yhteensä 31.12.2012 72 377 213 75 952 174
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2013 755 154 603 238
Yhteensä 31.12.2013 73 132 367 76 555 412
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2014 543 536 0
Yhteensä 31.12.2014 73 675 903 76 555 412
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2015 334 050 0
Yhteensä 31.12.2015 74 009 953 76 555 412
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2016 99 299 0
Yhteensä 31.12.2016 74 109 252 76 555 412
Tieto, kaupankäyntitunnuksia
   
NASDAQ OMX Helsinki TIEV
NASDAQ OMX Stockholm TIEN
Thomson Reuters, Helsinki TIE1V.HE
Thomson Reuters, Stockholm TIEN.ST
Bloomberg, Helsinki TIE1V FH
Bloomberg, Stockholm TIEN SS
ISIN Code FI0009000277