Palkitseminen

Tiedon palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on saada yhtiöön osaavia henkilöitä ja pitää heidät konsernin palveluksessa, motivoida avainhenkilöitä sekä yhtenäistää yhtiön osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Yhtiön työntekijöiden palkitsemisperiaatteet määritellään yhtiön henkilöstöpolitiikassa, jota yhtiö soveltaa globaalisti kaikissa yksiköissään tukeakseen strategiaansa, tavoitteitaan ja arvojaan.

Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksestä. Hallituksen palkitsemisvaliokunta vastaa johtoryhmän jäsenten palkitsemisen suunnittelusta ja muun henkilöstön palkitsemisperiaatteiden laatimisesta. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta valiokunnan esityksestä

Hallituksen palkitseminen

Vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti hallituksen vuotuiset palkkiot ovat:

  • hallituksen puheenjohtaja 83 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtaja 52 500 euroa ja
  • hallituksen varsinaiset jäsenet 34 500 euroa.

Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta.

Lisäksi vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous päätti, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille ei ole asetettu rajoituksia osakkeiden luovutuksen suhteen, mutta yhtiö suosittelee, että hallituksen jäsenet pitäisivät kaikki palkkiona saamansa osakkeet niin kauan kuin he ovat Tiedon hallituksen jäseniä.

Edellä kuvatun osakepalkkion lisäksi hallituksen jäsenet eivät osallistu muihin osakepohjaisiin järjestelyihin tai saa palkkioita sellaisista eikä hallituksen jäsenillä ole eläkejärjestelyjä Tiedossa. Tiedon toimiva johto ja henkilöstö eivät saa erillistä korvausta hallitustyöskentelystä tai kokouksiin osallistumisesta konserniin kuuluvissa yrityksissä. Lukuun ottamatta henkilöstöedustajia hallituksen jäsenillä ei ole työ- tai palvelusuhdetta Tietoon.

Hallituksen jäsenten ja hallituksen palkitseminen 2016 4)
  Vuosipalkkio Kokouspalkkiot, euroa
  Käteispalkkio
(60 %) 5)
Osakepalkkio
(40%) 6)
 
Markku Pohjola (hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan pj) 49 280 1 391 13 600
Kurt Jofs (varapj ja tarkastus- ja riskivaliokunnan pj) 7) 31 167 880 14 400
Teuvo Salminen (tarkastus- ja riskivaliokunnan pj) 8) N/A N/A 1 600
Harri-Pekka Kaukonen 9) 20 488 578 11 200
Johanna Lamminen 9) 20 488 578 11 200
Eva Lindqvist 8) N/A N/A 1 600
Sari Pajari 20 488 578 13 600
Endre Rangnes 20 488 578 12 800
Jonas Synnergren 20 488 578 13 600
Lars Wollung 20 488 578 12 800
Yhteensä 203 377 euroa Osakepalkkio 5 739 106 400 euroa
Hallituksen jäsenten osakeomistukset Tiedossa 10)    
Nimi 31.12.2016 31.12.2015
Markku Pohjola (hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan pj) 27 391 26 000
Kurt Jofs (varapj ja tarkastus- ja riskivaliokunnan pj)7) 12 445 11 565
Harri-Pekka Kaukonen 9) 578 N/A
Eva Lindqvist 8) N/A 4 185
Johanna Lamminen 9) 578 N/A
Sari Pajari 3 596 3 018
Endre Rangnes 1 853 1 275
Teuvo Salminen 8) N/A 10 345
Jonas Synnergren 3 596 3 018
Lars Wollung 1 219 641
 
Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkkiot koostuvat

  • peruspalkasta ja eduista
  • lyhyen aikavälin kannustimista eli vuotuisesta tulospalkkiosta
  • pitkän aikavälin kannustimista kuten optio-ohjelmista ja muista osakepohjaisista ohjelmista sekä eläkejärjestelyistä.
Lyhyen aikavälin kannustimet

Vuotuisen tulospalkkion tavoitteena on palkita yrityksen ja yksilön suorituksia. Tiedon tulospalkkiojärjestelmä perustuu yhtiötasoisiin ja yksilöllisiin, mitattavissa oleviin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisen perusteena olevien tekijöiden painotus on kuvattu erillisessä taulukossa. Yhtiön hallitus vahvistaa vuosittain tavoitteet tulospalkkioille.

Toimitusjohtajan tulospalkkio on 50 % ja muiden johtoryhmän jäsenten tulospalkkio 30 % vuotuisesta peruspalkasta, kun tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtajan tulospalkkio on enintään 100 % ja muiden johtoryhmän jäsenten enintään 60 %. Hallitus päättää tulospalkkioiden suuruuden tilinpäätöksen valmistuttua. Tulospalkkio maksetaan toukokuun loppuun mennessä. 

Osakepohjaiset pitkän aikavälin kannustimet

Tiedolla on ollut kahdentyyppisiä osakepohjaisia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä: pitkän aikavälin osakekannustinohjelma ja optio-ohjelmia. Hallitus hyväksyy osakekannustinohjelmien ehdot. 

Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma (Long-Term Incentive Programme) vuosille 2012-2014 kattoi johtoryhmän jäsenet ja noin 85 avainhenkilöä. Ensimmäinen ansaintajakso alkoi 1.1.2012 ja viimeinen ansaintajakso päättyi 31.12.2014. Yksittäisiä ansaintajaksoja seuraa rajoitusjakso, jonka pituus on ylimmälle johdolle kaksi vuotta ja muille osanottajille yksi vuosi. Ansaittuja osakkeita ei voi luovuttaa rajoitusjakson aikana.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma (Long-Term Incentive Plan) vuosille 2015-2017 kattaa johtoryhmän jäsenet ja noin 130 avainhenkilöä. Ohjelma koostuu kannustinosakkeista (performance shares ja restricted shares). Ansaintajakso on kolme vuotta, 1.1.2015-31.12.2017. Mikäli tulosmittarit ja muut tavoitteet saavutetaan, osakkeet toimitetaan osallistujille keväällä 2018.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma (Long-Term Incentive Plan) vuosille 2016-2018 kattaa johtoryhmän jäsenet ja noin 120 avainhenkilöä. Ohjelma koostuu kannustinosakkeista (performance shares ja restricted shares). Ansaintajakso on kolme vuotta, 1.1.2016-31.12.2018. Mikäli tulosmittarit ja muut tavoitteet saavutetaan, osakkeet toimitetaan osallistujille keväällä 2019.

Hallituksen omien osakkeiden hankkimiseksi ja liikkeeseen laskemiseksi tarvittavia valtuuksia ehdotetaan vuosittain hyväksyttäviksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiökokous 2016 päätti hallituksen osakeantivaltuutukseen liittyen, että enintään 700 000 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä vastaa alle 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Tiedon osakepohjaisten kannustinohjelmien tärkeimmät periaatteet, kuten palkitsemisen perusteet ja määrät, on kuvattu yhtiön verkkosivuilla (www.tieto.fi/sijoittajille).

Tiedossa ei ole perustettu uusia optio-ohjelmia vuoden 2009 jälkeen. Viimeinen optio-ohjelma 2009 päättyi kun 2009C-optioiden merkintäaika päättyi 31.3.2016. 

Eläkejärjestelyt

Tiedolla on useita eri eläkejärjestelyjä, jotka perustuvat kansallisiin vaatimuksiin ja käytäntöihin. Lakisääteisten eläkkeiden lisäksi johtoryhmän jäsenillä on vapaaehtoisia eläkejärjestelyjä.

Useimmat lisäeläkejärjestelyt ovat ns. maksuperusteisia järjestelmiä. 11) Maksuperusteisissa järjestelmissä maksut järjestelmiin kirjataan sen kauden kuluiksi, johon ne liittyvät. Maksamisen jälkeen yhtiöllä ei ole muita velvoitteita kyseisistä eläkejärjestelmistä.

Useimpien suomalaisten jäsenten vuotuiset maksut eläkevakuutusyhtiön hallinnoimiin eläkejärjestelmiin vastaavat 15 tai 23 %:a henkilön vuotuisesta peruspalkasta. Kertynyt eläke, mukaan lukien pääomasijoituksen tuotto, maksetaan 60–70 vuoden iästä alkaen henkilön valinnan mukaan. Toimitusjohtajan ja talousjohtajan eläkejärjestelyjen vuotuinen kustannus on 23 % henkilön vuotuisesta peruspalkasta. Muiden järjestelyn piirissä olevien suomalaisten johtoryhmän jäsenten kustannus on 15 % vuotuisesta peruspalkasta. Tieto on ottanut johtoryhmän Suomen ulkopuolella asuville jäsenille yksilölliset eläkevakuutukset paikallisten käytäntöjen mukaisesti.

11) Poikkeuksena yksi henkilö, jolla on Tiedon aiemmin käyttämä rahastopohjainen eläkevakuutus.

Toimitusjohtaja
Kimmo Alkio  
Palkka 600 000 euroa/vuosi (50 000 euroa/kk) ml. autoetu. Yhteensä 600 000 euroa.
Edut 3 146 euroa
Tulospalkkio 2016 Ei vielä määritelty (vuonna 2016 maksettiin 299 894 euroa vuoden 2015 tuloksesta).
Tulospalkkion perusteet 50 % peruspalkasta perustuen konsernin myyntiin, tulokseen, tilauskertymään ja strategian implementointiin, kun tavoitteet saavutetaan.
Enintään 100 % peruspalkasta perustuen konsernin myyntiin, tulokseen, tilauskertymään ja strategian implementointiin, kun saavutukset ylittävät tavoitteet.

Palkitsemisen perustana olevien tekijöiden painotus:
• Yrityksen tulos 30 %
• Yrityksen myynti 20 %
• Tilauskertymä 20 %
• Strategian implementointi 30 %
Tulospohjainen lisätulospalkkio Toimitusjohtaja on oikeutettu tulospohjaiseen lisätulospalkkioon, joka voi tulla maksettavaksi tilikaudella 2020. Palkkio perustuu hallituksen asettamien haastavien kannattavuustavoitteiden (EBIT) saavuttamiseen vuonna 2019 yhtiön uudistetun strategian ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

Palkkion bruttoenimmäismäärä on 50 000 osaketta, kuitenkin enintään 3 000 000 euroa. Maksettava tulospalkkio koostuu Tiedon osakkeista sekä käteisosuudesta palkkioon liittyvien verojen ja veroluonteisten kulujen kattamiseksi.
Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma 2012–2014 Toimitusjohtajalle toimitettiin yhteensä 12 742 Tiedon osaketta vuoden 2015 keväällä liittyen ansaintajaksoihin 2014 ja 2012–2014. Ohjelman ehtojen mukaan osakkeisiin liittyy luovutusrajoitus. Osakkeiden tämänhetkinen arvo on 330 273 euroa.12)
Osakepohjainen palkitsemisohjelma Tammikuussa 2017 toimitusjohtajalle toimitettiin 4 256 osaketta vuoden 2016 lopussa päättyneen ohjelman perusteella. Osakkeiden käypä arvo on 110 316 euroa.13)
Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma 2015–2017 Oikeuttaa 20 000 osakkeeseen (performance shares), jos tulosmittareiden tavoitetasot saavutetaan, ja enintään 40 000 osakkeeseen. Ohjelman ansaintajakso on 2015–2017. Osakkeiden käypä arvo on 451 008 euroa. 14)
Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma 2016–2018 Oikeuttaa 20 000 osakkeeseen (performance shares), jos tulosmittareiden tavoitetasot saavutetaan, ja enintään 40 000 osakkeeseen. Ohjelman ansaintajakso on 2016–2018. Osakkeiden käypä arvo on 575 424 euroa. 14)
Osakeomistusohje Suositeltava vähimmäissijoitus yhtiön osakkeisiin vastaa yhden vuoden bruttoperuspalkkaa.
Osakepohjaisiin kannustimiin liittyvät kustannukset 350 661 euroa
Eläkeikä 63
Eläkekustannus Vuonna 2016 283 741 euroa.
Vuotuinen kustannus lakisääteisen eläkkeen lisäksi: 23 % vuotuisesta peruspalkasta (maksuperusteinen eläkejärjestelmä).15)
Irtisanomisaika Mikäli Tieto irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on 12 kk.
Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on 6 kk.
Irtisanomiskorvaus Irtisanomisajan palkan lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus 6 kuukauden peruspalkkaan ja lyhyen aikavälin kannustinta vastaavaan irtisanomiskorvaukseen, mikäli Tieto irtisanoo sopimuksen.
Jos joku ostaa yli 50 % yhtiön osakkeista tai jos yhtiö sulautuu toiseen yritykseen sulautuvana yrityksenä ja jos jompi kumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen 9 kuukauden kuluessa tällaisesta yrityskaupasta tai sulautumisesta, yhtiö maksaa 6 kuukauden peruspalkkaa ja lyhyen aikavälin kannustinta vastaavan irtisanomiskorvauksen sekä toimitusjohtajalle viimeisimmän pitkän aikavälin osakekannustinohjelman perusteella myönnettyjen osakkeiden enimmäismäärän arvon irtisanomisajan palkan lisäksi. Jos toimitusjohtaja jää yrityksen palvelukseen yrityskaupan tai sulautumisen jälkeen, hän on oikeutettu viimeisimmän pitkän aikavälin osakekannustinohjelman yllä mainittuun palkkioon 12 kuukautta kyseisen yrityskaupan tai sulautumisen jälkeen.
Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksen, hänellä ei ole oikeutta irtisanomiskorvaukseen muutoin kuin yllä mainitussa tapauksessa, jossa joku ostaa yli 50 % osakkeista tai sulautumisessa.
 

Kuukausittain päivitettävät tiedot toimitusjohtajan omistamista osakkeista ja optioista löytyvät Tiedon verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.

Johtoryhmä (pois lukien toimitusjohtaja)
Palkat yhteensä 2 678 598 euroa
Edut yhteensä 97 936 euroa
Erityismaksut 0 euroa
Tulospalkkiot 2016 yhteensä Ei vielä määritelty (vuonna 2016 maksettiin 723 465 euroa vuoden 2015 tuloksesta).
Tulospalkkion perusteet Tulospalkkion perusteet sekä palkkioiden tavoite- ja enimmäismäärät vaihtelevat henkilöittäin. Tulospalkkion on määrä palkita yrityksen ja yksilön suorituksia.
Nämä kaksi muodostavat perusteet suorituksen arvioinnille. Hallitus vahvistaa perusteet erikseen kullekin johtoryhmän jäsenelle.
Talousjohtaja: yksilöllisen suorituksen lisäksi tulospalkkio perustuu yhtiön tulokseen, jota mitataan seuraavilla tekijöillä:
• Yrityksen tulos
• Yrityksen myynti
• Kassavirran paraneminen
Muut jäsenet: yksilöllisen suorituksen lisäksi tulospalkkio perustuu seuraaviin:
• yhtiön ja/tai
•oman toimialaryhmän tai palvelualueen
tuloskriteerit (liikevoittoprosentti, myynti ja muut tulostavoitteet)
Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma 2012–2014 Mikäli tavoitteet saavutetaan, johtoryhmän muille jäsenille maksetaan pitkän aikavälin osakekannustinohjelman 2012–2014 perusteella summa, joka vastaa 30–40 %:a vuotuisesta bruttopalkasta ja enintään 60–80 % vuotuisesta bruttopalkasta.
Johtoryhmän muille jäsenille toimitettiin vuonna 2016 yhteensä 2 744 Tiedon osaketta liittyen ansaintajaksoihin 2014 ja 2012–2014. Vuonna 2016 maksettujen palkkioiden kokonaisarvo oli 159 179 euroa.
Ohjelman ehtojen mukaan yhteensä 20 776 osakkeeseen liittyy luovutusrajoitus. Näiden osakkeiden tämänhetkinen arvo on 538 514 euroa 16)
Osakepohjainen palkitsemisohjelma Tammikuussa 2017 johtoryhmän jäsenille toimitettiin yhteensä 10 760 osaketta vuoden 2016 lopussa päättyneen ohjelman perusteella. Näiden osakkeiden käypä arvo oli 278 900 euroa.17)
Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2015–2017 Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja 97 600 osakkeeseen (performance shares), jos tulosmittareiden enimmäistasot saavutetaan, sekä 12 000 osakkeeseen (restricted shares). Ohjelman ansaintajakso on 2015–2017. Näiden osakkeiden käypä arvo on 1 411 500 euroa.18)
Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2016–2018 Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja 94 000 osakkeeseen (performance shares), jos tulosmittareiden enimmäistasot saavutetaan, sekä 10 000 osakkeeseen (restricted shares). Ohjelman ansaintajakso on 2015–2017. Näiden osakkeiden käypä arvo on 1 611 446 euroa. 18)
Osakepohjaisiin kannustimiin (ml. optio-ohjelmat) liittyvät kustannukset 1 082 137 euroa
Osakeomistusohje Suositeltava vähimmäissijoitus yhtiön osakkeisiin vastaa yhden vuoden bruttoperuspalkkaa.
Eläkeikä Paikallisten säännösten mukainen.
Eläkekustannus Vuonna 2016 yhteensä 1 349 766 euroa.
Talousjohtaja: Lakisääteisen eläkkeen lisäksi: vuotuinen kustannus vastaa 23 %:a vuotuisesta peruspalkasta (maksuperusteinen eläkejärjestelmä).19)
Useimmat muut suomalaiset johtoryhmän jäsenet, joilla ei ole aiempia eläkejärjestelyjä: lakisääteisen eläkkeen lisäksi maksuperusteinen eläkejärjestelmä, jonka vuotuinen kustannus vastaa 15 %:a vuotuisesta peruspalkasta. 19)
Tieto on ottanut johtoryhmän Suomen ulkopuolella asuville jäsenille yksilölliset eläkevakuutukset paikallisten käytäntöjen mukaisesti.
Irtisanomisaika Vaihtelee sopimuskohtaisesti ja on 6–12 kk.
Irtisanomiskorvaus Vaihtelee sopimuskohtaisesti ja vastaa irtisanomisaikaa.
 
Johtoryhmän osakeomistus 20)
  Osakeomistus 31.12.2016 Osakeomistus 31.12.2015 Optiot 31.12.2016 Optiot 31.12.2015
Kimmo Alkio 28 715  39 403 0 0
Håkan Dahlström 3 042 1 000 0 0
Lasse Heinonen 15 778 13 278 0 2 500
Per Johanson 4 465 4 465 0 0
Ari Järvelä 4 956 4 956 0 0
Ari Karppinen 10 504 10 504 0 0
Satu Kiiskinen 3 398 3 398 0 0
Katariina Kravi 3 550 3 550 0 0
Tom Leskinen 100 N/A 0 N/A
Cristina Petrescu 702 N/A 0 N/A

Yhteenveto koko johtoryhmän palkitsemisesta vuonna 2016 löytyy myös tilinpäätöksen liitteestä 9. Yhtiön palkka- ja palkkioselvitys löytyy Tiedon verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).

20) Toimitusjohtajan määräysvaltayhteisöillä ei ollut osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia 31.12.2016. Tieto ei käsittele muita johtoryhmän jäseniä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen tarkoittamina ilmoitusvelvollisina eikä yhtiöllä näin ollen ole tietoa heidän mahdollisista määräysvaltayhteisöistään.