Kirje palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalta

Hyvä osakkeenomistaja,

Otimme käyttöön uuden strategiamme vuoden 2016 alkupuolella. Tässä yhteydessä myös muutimme yhtiön liiketoimintarakennetta ja johtoryhmän jäsenten rooleja, jotta ne tukisivat paremmin yhtiön kasvua tulevina vuosina. Odotamme näiden vuoden aikana toteutettujen muutosten parantavan kannattavuuttamme ja taloudellista asemaamme tulevaisuudessa.

Vuonna 2016 palkitsemisvaliokunta keskittyi varmistamaan, että yhtiön palkitsemisjärjestelmät ovat kilpailukykyisiä ja tukevat strategian toteutusta. IT-alalla palkitsemiskäytännöt vaihtelevat huomattavasti. Tämä johtuu siitä, että alalla toimii hyvin eri tyyppisiä yrityksiä kuten globaalit suuryritykset, aasialaiset toimijat sekä pienet paikalliset yritykset ja startupit, jotka tarjoavat innovatiivisia ratkaisuja kapeilla erityisalueilla.

Tiedon palkitsemiskäytäntöjen tavoitteena on varmistaa, että pystymme rekrytoimaan ja pitämään yhtiössä avainosaamista, ja että tarjoamme kilpailukykyisen kokonaispalkkion. Haluamme myös palkita hyvistä tuloksista ja saavutuksista sekä yksilö- että yhtiötasolla. Samanaikaisesti haluamme varmistaa, että kustannusrakenteemme on vakaa ja luo vankan pohjan kasvulle.

Haluamme antaa tunnustusta niistä parannuksista, joita taloudellisessa ja toiminnallisessa tuloksessamme on saavutettu viime vuosina. Lisäksi haluamme varmistaa kilpailukykyisen palkitsemisen verrattuna muihin saman kokoisiin suomalaisiin pörssiyrityksiin. Tästä syystä yhtiön toimitusjohtajan peruspalkkaa korotettiin 9 % vuonna 2016. Lisäksi hallitus päätti pitkän aikavälin osakepohjaisesta lisäkannustimesta toimitusjohtajalle liittyen uuden strategian menestykselliseen toteuttamiseen vuoteen 2020 mennessä. Myös johtoryhmän jäsenten palkat käytiin läpi ja niitä korotettiin tarpeen mukaan uusien vastuiden ja tulosten perusteella.

Vuoden 2016 alussa palkitsemisvaliokunta hyväksyi kannustimiin pohjautuvat maksut vuodelta 2015. Tieto maksoi yhteensä 27,5 milj. euroa johdolle ja työntekijöille lyhyen aikavälin kannustimina ja tulospalkkioina. Tämä kuvaa yhtiön kannattavuuden myönteistä kehitystä, vaikka kokonaissumma onkin hieman alle tavoitetason johtuen siitä, että olimme asettaneet itsellemme kovat tavoitteet. Toimitusjohtajalle maksettu vuoden 2015 lyhyen aikavälin kannustin perustui sekä sovittuihin taloudellisiin tavoitteisiin että onnistumiseen strategian toteutuksessa. Vuoden aikana palkitsemisvaliokunta kävi myös läpi vuodelle 2016 asetetut lyhyen aikavälin kannustintavoitteet varmistaen, että ne ovat uuden kasvustrategiamme mukaiset. Valiokunta seurasi tarkasti strategian toteutuksen etenemistä ja tuloksia koko vuoden ajan.

Maaliskuussa 2016 toimitettiin viimeiset osakkeet liittyen pitkän aikavälin kannustinohjelmaan 2012–2014. Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille osakkeet toimitettiin jo maaliskuussa 2015. Näihin osakkeisiin liittyy kuitenkin kahden vuoden kaupankäyntirajoitus eli ne voidaan myydä vasta vuonna 2017.

Vuoden 2016 alussa Tiedon hallitus hyväksyi uuden pitkän aikavälin kannustinohjelman vuosille 2016–2018 palkitsemisvaliokunnan suosituksen pohjalta. Pitkän aikavälin kannustinohjelman tavoitteena on varmistaa, että yhtiö saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteensa, sekä yhtenäistää johdon ja osakkeenomistajien edut. Ohjelma on myös tärkeä elementti johdon kokonaispalkitsemisessa, sillä se sitoo maksetun korvauksen suoraan yhtiön menestykseen. Vuosien 2016–2018 ohjelman tulosmittareiksi sovittiin osakekohtainen tulos, osakkeenomistajien saama kokonaistuotto ja kasvu. Vuoden 2016 lopussa palkitsemisvaliokunta käynnisti uuden pitkän aikavälin ohjelman suunnittelun painopisteiden ollessa edelleen kasvu ja kannattavuus.

Vuonna 2014 Tiedon hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä tavanomaisten pitkän aikavälin kannustinohjelmien lisäksi. Ohjelmaan valittiin toimitusjohtaja ja ryhmä korkeimman johdon edustajia, joiden katsottiin olevan keskeisessä asemassa Tiedon menestyksen kannalta. Ohjelmaan perustuvat osakkeet on toimitettu vuoden 2017 alussa ohjelman kriteereiden mukaisesti.

Markku Pohjola
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja