Hallitus

Tiedon hallituksen velvollisuutena on edistää yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua.

Tiedon hallituksen kokoonpano ja valinta

Tiedon yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu vähintään kuudesta ja enintään kahdestatoista jäsenestä, joiden toimikausi on yksi vuosi.

Yhtiö on määritellyt tavoitteeksi, että hallituksen jäsenten tulee ammatillisen pätevyyden lisäksi edustaa kumpaakin sukupuolta sekä eri ammatteja ja koulutusaloja ja että hallituksella kokonaisuutena tulee olla riittävä ja monipuolinen osaaminen ja kokemus yhtiön toimialasta ja markkinoista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka koostuu yhtiön suurimpien osakkeenomistajien edustajista, valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi. Sen lisäksi, että hallitus on sisällyttänyt yllä mainitut monimuotoisuutta koskevat periaatteet työjärjestykseensä, yhtiö myötävaikutti siihen, että periaatteet sisällytettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen ja huomioitiin etsittäessä uusia hallituksen jäseniä. Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten sukupuolijakauma on pysynyt samana vuodesta 2012 ja ollut 2:6 (eli naisjäsenten osuus on ollut noin 33,3 % ja miesjäsenten 66,7 %).

Yhtiökokouksen valitsemien jäsenten lisäksi yhtiön henkilöstö valitsee kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä hallitukseen henkilöstön edustusta koskevan sopimuksen mukaisesti. Henkilöstön edustajien toimikausi on kaksi vuotta. Tämä erityinen asettamisjärjestys poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 suosituksesta 5 ”Hallituksen valinta”. Henkilöstöedustus perustuu lakiin henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa, ja siitä on alun perin sovittu Tieto-konsernin ja sen henkilöstön välillä vuonna 2001.

Henkilöstöedustuksen tavoitteena on mm. tarjota henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa organisaatioon, parantaa viestintää ja päätöksentekoa konsernin sisällä, lisätä luottamusta yritysjohdon ja henkilöstön välillä sekä vahvistaa henkilöstön turvallisuuden tunnetta. Henkilöstön edustajat eivät kuitenkaan osallistu sellaisten asioiden käsittelyyn, jotka koskevat yrityksen johdon nimittämistä tai erottamista, johdon sopimusehtoja, henkilöstön työsuhteiden ehtoja tai työtaisteluihin liittyviä seikkoja. 

Hallitus 31.12.2016
Nimi Syntymävuosi Kansalaisuus Koulutus Päätoimi
Markku Pohjola
(puheenjohtaja)
1948 Suomi Ekonomi Hallitusammattilainen
Kurt Jofs
(varapuheenjohtaja)
1958 Ruotsi Diplomi-insinööri Yrittäjä, sijoittaja ja hallitusammattilainen
Harri-Pekka Kaukonen 1963 Suomi Tekniikan tohtori Hallitusammattilainen
Johanna Lamminen 1966 Suomi Tekniikan tohtori, MBA Toimitusjohtaja, Gasum Oy
Sari Pajari 1968 Suomi Diplomi-insinööri Johtaja, liiketoiminnan kehitys, Metsä Board Oyj
Endre Rangnes 1959 Norja Ekonomi Hallitusammattilainen
Jonas Synnergren 1977 Ruotsi Kauppatieteen maisteri Osakas, Cevian Capital AB
Lars Wollung 1961 Ruotsi Kauppatieteen maisteri, diplomi-insinööri Hallitusammattilainen
Esa Koskinen (henkilöstön edustaja) 1955 Suomi Kauppatieteen maisteri Testisuunnittelija
Anders Palklint (henkilöstön edustaja) 1967 Ruotsi Diplomi-insinööri Vanhempi projektipäällikkö
Riippumattomuus ja osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin 2016
  Hallituksessa vuodesta Riippumaton Hallituksen kokoukset Tarkastus- ja riskivaliokunnan kokoukset Palkitsemisvaliokunnan kokoukset
Markku Pohjola 2009 Kyllä 10/10 - 7/7
Kurt Jofs 2010 Kyllä 10/10 6/6 2/2
Harri-Pekka Kaukonen 1) 2016 Kyllä 9/9 - 5/5
Johanna Lamminen 1) 2016 Kyllä 8/9 6/6 -
Eva Lindqvist 2) 2010 Kyllä 1/1 1/1 -
Sari Pajari 2012 Kyllä 10/10 - 7/7
Endre Rangnes 2014 Kyllä 9/10 - 7/7
Teuvo Salminen 2) 2010 Kyllä 1/1 1/1 -
Jonas Synnergren 2012 Ei 10/10 7/7 -
Lars Wollung 2015 Kyllä 10/10 6/7 -
Esa Koskinen 2014 - 9/10 - -
Anders Palklint 2014 - 10/10 - -
 

 

Kaikki Tiedon hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja seitsemän jäsentä kahdeksasta on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenten riippumattomuus arvioidaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Hallituksen jäsenten tulee ilmoittaa hallitukselle mahdollisista muutoksista, jolloin riippumattomuus arvioidaan uudestaan.

Yksityiskohtaisemmat taustatiedot hallituksen jäsenistä, kuten työkokemus, nykyiset ja entiset luottamustehtävät sekä yhtiön palkka- ja palkkioselvitys on esitetty Tiedon verkkosivuilla www.tieto.fi/sijoittajille.

Tiedon hallituksen tehtävät

Hallituksen keskeisimmät tehtävät ja työskentelyn periaatteet on määritelty hallituksen kirjallisessa työjärjestyksessä. Lisäksi hallituksen työskentely perustuu vuosittain laadittavaan toimintasuunnitelmaan.

Hallitus:

 • hyväksyy yhtiön arvot, strategian ja organisaatiorakenteen
 • määrittelee yhtiön osinkopolitiikan
 • hyväksyy yhtiön vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin ja valvoo niiden toteutumista
 • seuraa yhtiön toimivan johdon nimittämiseen liittyviä kysymyksiä, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan
 • päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta, asettaa vuotuiset tavoitteet ja arvioi niiden saavuttamista
 • päättää toimitusjohtajan suorien alaisten palkitsemisesta
 • käy läpi suurimmat riskit ja niiden hallinnan vähintään kerran vuodessa
 • käy läpi ja hyväksyy osavuosikatsaukset, vuosikertomukset ja tilinpäätöksen
 • käy läpi ja hyväksyy yhtiön tärkeimmät politiikat
 • vastaa organisaation ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioiden strategiasta
 • tapaa yhtiön tilintarkastajat vähintään kerran vuodessa ilman yhtiön johdon läsnäoloa 
 • nimittää hallituksen valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat ja määrittelee valiokuntien tehtävät
 • käy läpi arviot valiokuntiensa ja toimitusjohtajan työskentelystä
 • arvioi omaa toimintaansa.
Tiedon hallituksen työskentely

Hallitus kokoontuu 1–2 kuukauden välein. Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksissa ovat läsnä toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä lakiasiainjohtaja, joka toimii kokousten sihteerinä. Ennalta sovittujen kokousten lisäksi hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle tarvittaessa sekä joko sen jäsenen tai toimitusjohtajan pyynnöstä.

Hallituksen valiokunnat ja toimitusjohtaja valmistelevat hallituksen käsittelemät asiat. Hallitus saa tietoja yrityksen taloudellisesta tuloksesta kuukausittain ja tarkemmat taloudelliset raportit neljännesvuosittain. Aineisto kaikista käsiteltävistä asioista toimitetaan hallituksen jäsenille neljä päivää ennen kokousta. Muu mahdollinen aineisto toimitetaan johdon aloitteesta tai hallituksen pyynnöstä. Hallituksen jäseniä informoidaan välittömästi kaikista merkittävistä tapahtumista.

Tiedon hallituksen työskentely vuonna 2016
 • Vuonna 2016 hallitus kokoontui 10 kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 97,4.
 • Vuoden aikana hallitus kokoontui kerran ilman yrityksen johtoa.
 • Hallitus piti yhden kokouksen tilintarkastajan kanssa.
 • Hallitus tapasi tilintarkastajan kerran ilman johdon läsnäoloa.
Hallituksen työskentelyn arviointi

Tiedon hallituksen työskentelyä arvioidaan vuosittain. Arviointi tehtiin viimeksi vuoden 2016 loppupuolella yhdessä ulkoisen konsultin kanssa. Arvioinneissa tarkastellaan hallituksen tietämystä yhtiön toiminnasta ja johtamisesta sekä sen toimialaosaamista. Lisäksi arvioidaan hallitustyöskentelyn tehokkuutta. Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa informoidaan arvioinnin tuloksista, ja ne otetaan myös huomioon hallituksen laatiessa seuraavaa vuotuista toimintasuunnitelmaansa.

Hallituksen valiokunnat

Tiedon hallitusta avustaa kaksi pysyvää valiokuntaa, jotka valmistelevat hallituksen vastuulla olevia asioita. Hallitus määrittelee valiokuntien tehtävät ja päättää niiden kokoonpanosta. Koko hallitus vastaa valiokunnille määrätyistä tehtävistä.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka eivät kuulu yrityksen toimivaan johtoon. Jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Yhtiön henkilöstöjohtaja toimii kokousten sihteerinä.

Vuonna 2016 kukaan valiokunnan jäsenistä ei kuulunut yhtiön toimivaan johtoon, ja kaikki jäsenet olivat myös riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen päätöksen mukaisesti palkitsemisvaliokunnan jäsenet olivat

 • Markku Pohjola (puheenjohtaja)
 • Harri-Pekka Kaukonen
 • Sari Pajari
 • Endre Rangnes

Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi tarvittaessa hallitukselle. Valiokunnan tärkeimmät tehtävät ovat:

 • seurata palkitsemisohjelmien tavoitteiden toteutumista, palkitsemissuunnitelmien toteutumista, suoritusten arviointia ja palkkioiden määrittämistä
 • valvoa tulospalkkion maksamiselle määriteltyjen tavoitteiden toteutumista palkitsemisohjelman mukaisesti
 • valmistella esitys hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi
 • valmistella esitys valiokuntien jäseniksi ja puheenjohtajiksi sekä valiokuntien tehtäviksi ja vastuualueiksi
 • seurata hallinnoinnin ja ohjauksen tilaa
 • valmistella esitys toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa palkitsemisesta sekä henkilöstön palkitsemisperiaatteet
 • valmistella hallitukselle optio-ohjelmat ja muut osakkeisiin perustuvat kannustinohjelmat
 • arvioida toimitusjohtajan toimintaa
 • valmistella johtoryhmän arviointia
 • valmistella esitys hallituksen työjärjestykseksi.
Palkitsemisvaliokunnan työskentely vuonna 2016
 • Vuonna 2016 valiokunta kokoontui seitsemän kertaa ja osallistumisprosentti kokouksissa oli 100.
 • Tärkeimmät käsitellyt asiat olivat lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tulosten hyväksyminen vuodelta 2015, johtoryhmän palkitsemisen arviointi, vuoden 2016 tulospalkkiokriteerien seuranta sekä pitkän aikavälin kannustinohjelmaan 2016 valittujen henkilöiden hyväksyminen. Valiokunta hyväksyi lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmärakenteen vuodelle 2017 ja pitkän aikavälin kannustinohjelman vuosille 2017–2019.
Tarkastus- ja riskivaliokunta

Tarkastus- ja riskivaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka eivät kuulu yhtiön toimivaan johtoon ja jotka ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Puheenjohtajan ja jäsenet nimittää yhtiön hallitus. Vähintään yhden jäsenen tulee olla perehtynyt laskentatoimeen, kirjanpitoon tai tilintarkastukseen. Kokousten sihteerinä toimii yhtiön apulaislakiasiainjohtaja.

Vuonna 2016 kukaan valiokunnan jäsenistä ei kuulunut yhtiön toimivaan johtoon, ja kolme jäsentä neljästä oli riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikilla jäsenillä on pitkäaikainen kokemus yrityksen johtamisesta sekä taloudesta ja näin ollen myös vaadittu asiantuntemus.

Hallituksen päätöksen mukaisesti tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenet olivat

 • Kurt Jofs (puheenjohtaja)
 • Johanna Lamminen
 • Jonas Synnergren
 • Lars Wollung

Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa ja tapaa yhtiön tilintarkastajat myös ilman yhtiön johdon läsnäoloa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi tarvittaessa hallitukselle. Valiokunnan tärkeimmät tehtävät ovat:

 • käydä läpi ja valvoa sisäistä valvontaa, erityisesti taloudellista raportointiprosessia ja riskienhallintaa
 • käydä läpi osavuosikatsaukset, toimintakertomus ja tilinpäätös
 • arvioida, miten yrityksessä noudatetaan lainsäädäntöä, määräyksiä ja yrityksen eettisiä periaatteita
 • arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen riittävyyttä
 • käydä läpi, arvioida ja hyväksyä sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma
 • arvioida riskienhallinnan kattavuutta ja seurata sen tehokkuutta
 • käydä läpi merkittävät riskit ja tavanomaisesta poikkeavat liiketoimet
 • valmistella yhtiökokoukselle esitys tilintarkastajien valinnasta ja heidän palkkioistaan
 • arvioida tilintarkastajien riippumattomuutta ja tilintarkastussuunnitelmaa ja käydä läpi tilintarkastuskertomukset
 • valvoa tilintarkastusta ja käydä läpi tilintarkastajien kanssa kysymykset, jotka tulee antaa  hallituksen tietoon.
Tarkastus- ja riskivaliokunnan työskentely vuonna 2016
 • Vuonna 2016 valiokunta kokoontui seitsemän kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 97,7.
 • Työjärjestyksessä mainittujen säännöllisten asioiden lisäksi valiokunta järjesti tarjousprosessin yhtiön tilintarkastajasta, joka nimitetään vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja keskittyi projektien ja toimitusten hallinnan seurantaan.